Grant Amddifadedd Disgyblion/ Pupil Deprivation Grant 2020-21

Eleni yr ydym wedi derbyn  £17,250. Yr ydym yn ei ddefnyddio ar gyfer annog disgyblion i fod yn ddysgwyr annibynnol a gwydn. Yr ydym wedi cyflogi athro ychwanegol yn CA2 i gadw niferoedd mewn dosbarthiadau yn isel er mwyn galluogi staff i dargedu grwpiau o ddisgyblion er mwyn annog a datblygu dysgu annibynnol.

This year we have received £17,250. We are using the funding to encourage pupils to become independent and resilient learners .Funding used to employ and extra teacher in KS2 to keep class sizes smaller to enable staff to taget particular groups of pupils and encourage and develop independent learning.

.